Taula018

 

 

TRAJECTÒRIA D’ESPANYA AL FESTIVAL D’EUROVISIÓ

 

1961-1970

 

 

 
PUNTS ATORGATS 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1 MC CH NO UK FR FR LU AT LU PT IT NO YU FI MC
2 FR LU FR YU       YU AT IT DE

MC BE

DE PT

IT
3 UK LU IT DK FR NO   PT   IE
4     CH             DE
5     UK AT UK PT MC      

 

PUNTS REBUTS 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1

UK SE

NL MC

    IT   YU

NL LU AT

BE YU

LU NO IE YU IE NO  
2 NO FR   YU       PT MC AT LU FR PT LU
3           UK   FI IT MC BE DE IT MC
4               PT MC FR    
5           PT        
6               DE    
TOTAL 8 0 2 1 0 9 9 29 18 8
CLASSIFICACIÓ  13é*
12é 12é 15é** *** 1r 1r**** 4t*****
PARTICIPANTS 16 16 16 16 18 18 17 17 16 12

 

*Empat a zero punts entre Espanya, Bèlgica., Àustria i Holanda.

**Empat a zero punts entre Espanya, Alemanya, Bèlgica i Finlàndia.

***Empat a nou punts entre Espanya i Iugoslàvia.

****Empat a díhuit punts entre Espanya, el Regne Unit, França i Holanda.

*****Empat a huit punts entre Espanya, Suïssa i França.

 

Imprimeix Correu-e